Choď na obsah Choď na menu

article preview

Denník N vo svojom článku kritizoval názory Mária Schwarza, ktorý počas vyučovania predmetu psychológia rodiny vyučoval, že rodinu tvoria dvaja členovia odlišného pohlavia a ich deti, že jedným z jej kľúčových atribútov je reprodukcia, a odmietal nazývať zväzky dvoch osôb rovnakého pohlavia manželstvom. Na jeho obranu sa postavili teraz akademici. Ich otvorený list za rešpektovanie akademickej slobody prinášame v plnom znení.

 

My, dolupodpísaní, vyzývame a povzbudzujeme rektora Trnavskej univerzity v Trnave, dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a vedúceho Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, aby nepodliehali mediálnemu tlaku a aj naďalej podporovali ústavou garantovanú akademickú slobodu na im zverených univerzitných pracoviskách a pôsobiskách.

Dňa 10. novembra, teda týždeň pred 17. novembrom, dňom boja za slobodu a demokraciu, Denník N publikoval článok zameraný na akademické pôsobenie Mgr. Mária Schwarza, PhD., v ktorom škandalizuje jeho legitímne vedecké pohľady na povahu rodiny alebo manželstva. Článok je ťažké interpretovať inak ako snahu vytvoriť mediálny tlak na vedenie Trnavskej univerzity s cieľom obmedziť pedagogické a poradenské aktivity doktora Schwarza na univerzite a v rámci Centra podpory študentov Trnavskej univerzity.

Kritická diskusia je nutnou kvalitou slobodnej spoločnosti a média pri tom hrajú kľúčovú úlohu. Mediálny tlak však nemá byť určujúci pre obsah akademického a pedagogického procesu.

Návrat akademickej slobody na slovenské univerzity a vysoké školy je jedným z najvýznamnejších výdobytkov spoločenských zmien po 17. novembri 1989. Podľa zákona o vysokých školách medzi akademické slobody patrí aj sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovanie ich výsledkov či sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom.

Škandalizácia vysokoškolských pedagógov prostredníctvom vytvárania mediálneho tlaku na vedenie univerzity s cieľom obmedziť pedagóga, ktorý v rámci výučby uvádzal úplne legitímne, avšak podľa zmieneného média ideologicky nevyhovujúce náhľady, vytvára atmosféru škodlivú pre plné užívanie akademickej slobody a jej benefitov pre spoločnosť.

Pripomíname, že hlavným zmyslom a poslaním univerzity je slobodne skúmať a vyučovať o všetkých témach ľudského záujmu. Znamená to povinnosť i právo akademikov ponúkať, spochybňovať a diskutovať rôzne pohľady na svet a človeka, a teda aj na rodinu. Akademické vzdelávanie má viesť k skutočnej intelektuálnej konfrontácii, spochybneniu a následnej kultivácii študentov, nie k potvrdeniu ich (často kriticky nereflektovaných) osobných hodnotových preferencií.

Zdôrazňujeme nepopierateľný fakt, že na Slovensku majú študenti celý rad akademických príležitostí dozvedieť sa o rôznych chápaniach rodiny. Nemožno preto rozumne tvrdiť, že je problémom, ak sa v tejto pluralite pohľadov objaví aj konzervatívny a v slovenskej spoločnosti dominujúci pohľad na rodinu.

Preto touto cestou povzbudzujeme vedenie Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj ostatné osobnosti zodpovedné za rozvoj akademickej obce na Slovensku, aby aj naďalej brali vážne ich úlohu vytvárať v rámci ústavou garantovanej akademickej slobody dobré prostredie pre kritickú diskusiu, najmä o otázkach najzásadnejších pre fungovanie spoločnosti. Tiež apelujeme na Denník N, ako aj všetky ostatné médiá, aby brali vážne negatívne dôsledky, ktoré ich činnosť môže mať na fungovanie dôležitých spoločenských inštitúcií vrátane inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Na záver nášho otvoreného listu chceme zdôrazniť, že našim zámerom nie je akokoľvek zasahovať do kompetencií orgánov univerzity poctivo posudzovať úroveň pedagogického procesu a ani to týmto listom nerobíme. Nevyjadrujeme sa k pedagogickému pôsobeniu Mgr. Mária Schwarza, PhD. Musíme sa však rozhodne postaviť proti mediálnej stigmatizácii pedagóga výlučne z dôvodu ním prezentovaných náhľadov na rodinu a manželstvo. Akademická sloboda nesmie byť obmedzovaná mediálnym tlakom.

V Bratislave, 17. 11. 2022

Zdroj: hlavnespravy.sk