Koľko stojí slovenských daňových poplatníkov zriadenie takéhoto absurdného študijného odboru?
S akým uplatnením sa počíta pre absolventov tohto odboru ? Zrejme v štátnej správe !!!!

--------------------------------

Študijný program: rodové štúdiá a kultúry
Filozofická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry
Kód programu: 3956
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 3
Metóda štúdia: prezenčná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent študijného programu Rodových štúdií a kultúry (bakalársky stupeň) nadobúda kľúčové teoretické vedomosti v rámci jednotlivých rodových a queer teórií, literárnovedných, literárnohistorických disciplín ako aj v oblasti britských a amerických reálií, pričom dôraz sa kladie na vzájomnú prepojenosť jednotlivých disciplín. Absolvent získava schopnosť orientovať sa v celom priereze týchto disciplín, jednak so zameraním na rodové štúdiá, literatúry a jazyk a jednak v reflexii širšieho kontextu reálií, svetovej literatúry ako aj queer teórie. Absolvent ovláda praktické jazykové zručnosti študovaného jazyka na úrovni B2/C1 podľa stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ďalej získava prehľad o metódach výskumu v oblasti rodových štúdií, queer teórie, je oboznámený s problematikou literárnej analýzy a interpretácie textu, má možnosť nadobudnúťa rozšíriť si vedomosti z reálií Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. Absolvent získava poznatky, odborné a sociálno-osobnostné spôsobilost, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z uvedených disciplín.
Bakalárske štúdium programu Rodové štúdiá a kultúra je zamerané  v teoretickej rovine na sprostredkovanie terminológie a kľúčového pojmového aparátu

  • z rodových štúdií a queer teórie
  • z literárnovedných a literárnohistorických disciplín
  • z britských a amerických reálií
  • V praktickej rovine je štúdium zamerané na nácvik zručností a sprostredkovanie metodológie, ktoré absolventom umožňujú samostatne a tvorivo uplatniť teoretické poznatky:
  • pri analýze rodovej problematiky súčasnej spoločnosti
  • pri analýze a interpretácii literárneho textu (poézia, próza, dráma)
  • pri porozumení udalostí v anglofónnych krajinách na základe poznania historických súvislostí a súčasného diania v rôznych sférach života spoločnosti

Hlavným cieľom študijného programu Rodové štúdiá a kultúra je

  • príprava absolventov s bakalárskym stupňom rodového vzdelania, ktorí využijú tento druh odbornej špecializácie ako doplnkovú kompetenciu pri absolvovaní prírodovedných alebo spoločenskovedných študijných odborov univerzity (právnik-rodový teoretik, medik-rodový teoretik atd.) Aktuálna potreba tohto druhu kombinácie odbornosti je daná vstupom SR do EU.
  • Absolventi študijného programu Rodové štúdiá a kultúra môžu nachádzať uplatnenie v pozícii kultúrneho, osvetového pracovníka, pracovníka knižníc, redaktora a masmediálneho pracovníka s orientáciou na rodovú problematiku ako aj queer teóriu, ako aj učiteľa na vysokej škole. Ak  absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, lingvistická úroveň jeho doplnkovej jazykovej aj rodovej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore. Takýto absolvent sa zároveň stáva atraktívnym produktom na trhu práce v prostredí európskej integrácie.
  • Zdroj: Filozofická fakultra UPJŠK